tyFlow Forum
small typo problem - Printable Version

+- tyFlow Forum (http://forum.tyflow.com)
+-- Forum: tyFlow Discussion (http://forum.tyflow.com/forum-1.html)
+--- Forum: Bugs and Issues (http://forum.tyflow.com/forum-3.html)
+--- Thread: small typo problem (/thread-1945.html)small typo problem - nayan - 09-15-2020

small typo in object bind operator


RE: small typo problem - tyFlow - 09-21-2020

Good spot...thanks Nayan!